Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Polityka Prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

DLA SKLEPU INTERNETOWEGO MIROSŁAW WRÓBEL SP. Z O.O.

 

Niniejszy dokument (tj. Polityka Prywatności) określa zasady przetwarzania danych osobowych osób korzystających ze sklepu internetowego prowadzonego przez spółkę pod firmą Mirosław Wróbel sp. z o.o., który znajduje się pod adresem www.sklep.mercedes.grupawrobel.pl (dalej jako: Sklep Internetowy). Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące jego treści – zachęcamy do kontaktu z nami!

 

Kto jest Administratorem moich danych?

Administratorem Twoich danych osobowych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO), jest Mirosław Wróbel Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (54-610 Wrocław) przy ul. Granicznej 4a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146989, NIP: 894-264-89-23, BDO: 000024512 (dalej: Administrator).

 

Z kim mogę się skontaktować w przypadku pytań dotyczących przetwarzania moich danych?

Aby odpowiedzieć na pytania dotyczące przetwarzania danych Administrator zatrudnił Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres: ochrona.danych@wrobel.mercedes-benz.pl

 

Czy muszę przekazywać Administratorowi moje dane osobowe?

Podanie przez Ciebie danych osobowych Administratorowi nie stanowi obowiązku. Jeżeli jednak:

  • zamierzasz zawrzeć z Administratorem umowę, to odmowa podania przez Ciebie danych obejmujących m.in. Twoje imię i nazwisko oraz adres (oraz inne dane ujęte w formularzu jako obowiązkowe), uniemożliwi zawarcie tej umowy i jej wykonanie;
  • chcesz otrzymywać newsletter prowadzony przez Administratora w formie e-mailowej lub sms, to brak przekazania Administratorowi Twojego adresu e-mail lub numeru telefonu uniemożliwi przesłanie Ci tego newslettera; 
  • zależy Ci na kontakcie z Administratorem i uzyskaniu odpowiedzi na zadane pytanie lub wyrażony wniosek, to brak przekazania danych kontaktowych uniemożliwi ustosunkowanie się do Twojego zapytania. 

 

Jaki jest cel przetwarzania moich danych i jak długo będą one przetwarzane?

Twoje dane osobowe będą przez przetwarzane przez Administratora w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne, a także przez następujące okresy czasu: 

 

CELE PRZETWARZANIA

PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH OSOBOWYCH

Korzystanie ze Sklepu Internetowego oraz prowadzenie statystyk dot. Sklepu Internetowego i analizy jego funkcjonalności. 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadniony interes Administratora wyrażający się w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego, a także podejmowaniu działań w celu poprawy jego funkcjonalności.

Dane przechowywane są do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń. Terminy przedawnienia określone są treścią przepisów prawa. 

Zawarcie i wykonanie umowy z klientem, co stanowi również świadczenie usług drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu Internetowego. 

art. 6 ust. 1 lit. b) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy

Okres trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat). Spółka uwzględniać będzie również jej obowiązki księgowe i podatkowe związane z dokumentowaniem zawieranych umów. 

Rozpatrywanie reklamacji i skarg (kontakt bezpośrednio z Klientem Sklepu Internetowego w przypadku jednoosobowych działalności gospodarczych, lub kontakt z pracownikami i współpracownikami klientów.

art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. f) RODO - przetwarzanie ma związek z zawartą przez Strony umową, a prawnie uzasadnione interesy Administratora wyrażają się w udzieleniu odpowiedzi na skierowane zapytania

Okres trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat).

Dochodzenie roszczeń lub obrona przed roszczeniami prawnymi (pracowników/współpracowników klientów/potencjalnych klientów).

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadniony interes Administratora wyrażający się dochodzeniu roszczeń lub obronie przed takimi roszczeniami. 

Okres trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania do czasu upływu terminów przedawnienia roszczeń z niej wynikających (co do zasady 3 lata, maksymalnie 6 lat).

Archiwizacja dokumentacji (np. umowy, dokumenty rozliczeniowe).

art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne by wykonać obowiązki prawne wynikające z ustawy o rachunkowości (art. 74 ust. 2). 

Okres zależny jest od przepisów prawa, a jeśli go nie wskazano wynosi 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.

Marketing bezpośredni 

Artykuł 6 ust. 1 lit. f) – prawnie uzasadniony interes Administratora wyrażający się w podejmowaniu działań w ramach marketingu bezpośredniego  

Okres trwania umowy, a po zakończeniu jej obowiązywania – ustalony powyżej okres przechowywania dokumentacji. 

 

Administrator nie będzie jednak przetwarzać danych w celu marketingu bezpośredniego w przypadku wniesienia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu. 

Newsletter 

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – zgoda na przetwarzanie danych osobowych wyrażona poprzez zapisanie się na newsletter 

Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody na dalsze przetwarzanie danych w tym celu.

 

Komu przekazywane są moje dane?

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane przez Administratora do podmiotów trzecich w zakresie w jakim będzie to miało związek z zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania Sklepu Internetowego. Powyższe obejmuje w szczególności współpracujące z Administratorem podmioty odpowiedzialne za obsługę IT, obsługę księgową, doradztwo podatkowe, wsparcie w zakresie działań związanych z prowadzonymi akcjami marketingowymi. 

 

W sytuacji, w której zdecydujesz się na złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym, a także poprosisz nas o jego dostarczenie na wskazany przez Ciebie adres, dane osobowe niezbędne do realizacji wysyłki zostaną przez nas przekazane do przewoźników odpowiedzialnych za realizację zamówienia.

 

W toku naszej działalności zobowiązani możemy zostać też do udostępnienia Twoich danych osobowych właściwym organom lub instytucjom (w oparciu o obowiązujące przepisy prawa). 

 

Zastrzegamy jednocześnie, że nie rejestrujemy ani nie pozyskujemy przekazywanych przez Ciebie operatorom płatności danych finansowych (danych do logowania, haseł, etc.). Dane te przetwarzane są wyłącznie na zasadach wskazanych przez operatora płatności, bez udziału Administratora. 

 

W określonych przypadkach dojść może do przekazania Twoich danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). W dniu przyjęcie niniejszej Polityki taka sytuacja nie ma jednak miejsca. Jeżeli nasza Polityka w tym zakresie ulegnie zmianie – będziesz o tym informowany, przy czym każdorazowo dołożymy wszelkich starań, by kraje, do których dane osobowe będą przesyłane - zapewniały odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. 

 

Czy moje dane są profilowane?

Twoje dane osobowe nie są wykorzystywane przez Administratora do profilowania. Gdyby nasza polityka w tym zakresie uległa zmianie – będziemy Ciebie o tym informować. 

 

Czy w Sklepie Internetowym stosowane są pliki cookies? 

W ramach Sklepu Internetowego wykorzystywać możemy pliki cookies. W ramach wykorzystywanych plików cookies wyróżnić możemy również pliki niezbędne (umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Sklepu Internetowego), funkcjonalne/preferencyjne (umożliwiające dostosowanie Sklepu Internetowego do preferencji osoby odwiedzającej stronę), analityczne i wydajnościowe (gromadzące informacje o sposobie korzystania ze Sklepu Internetowego), marketingowe, reklamowe i społecznościowe (zbierające informacje o osobie odwiedzającej stronę Sklepu Internetowego w celu wyświetlania tej osobie spersonalizowanych reklam i prowadzenia innych działań marketingowych w tym również na stronach internetowych odrębnych od strony Sklepu Internetowego, takich jak portale społecznościowe). W wykorzystywanej przeglądarce możesz sprawdzić jakie pliki Cookies są wysyłane w danej chwili przez stronę Sklepu Internetowego. 

 

Zwracamy też uwagę, że większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Masz jednak możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień przeglądarki internetowej – przykładowo możesz np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – przy czym, w tym ostatnim przypadku, może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności Sklepu Internetowego. 

 

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem przez Administratora Twoich danych osobowych, przysługują Ci następujące prawa: 

  • prawo dostępu do danych;
  • prawo sprostowania danych: w przypadku, w którym dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  • prawo usunięcia danych: w przypadku, w którym dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Administratora; zgłosisz uprzednio sprzeciw wobec przetwarzania tych danych; dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
  • prawo ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo wycofania udzielonych zgód (przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem);
  • prawo do żądania przeniesienia danych: w zakresie w jakim przetwarzanie danych odbywa się w sposób zautomatyzowany na podstawie umowy;
  • prawo do wniesienia sprzeciwu, jeśli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu i/lub dla celów statystycznych, marketingu bezpośredniego w tym profilowania, a sprzeciw jest uzasadniony Twoją sytuację.

 

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw prosimy o kontakt z Administratorem. 

 

Zaznaczamy, że masz również prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

 

Czy Polityka Prywatności może ulec zmianie? 

Polityka Prywatności ulec może zmianie, ale jej aktualna treść zawsze dostępna będzie w Sklepie Internetowym. 

 

 


pixel