Dodaj produkty podając kody

Dodaj plik CSV
Wpisz kody produktów, które chcesz zbiorczo dodać do koszyka (po przecinku, ze spacją lub od nowej linijki). Powtórzenie wielokrotnie kodu, doda ten towar tyle razy ile razy występuje.

Regulamin

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

MIROSŁAW WRÓBEL SP. Z O.O. 

 

W trosce o najwyższą jakość obsługi Klientów Mirosław Wróbel Sp. z o.o. przypomina, że postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączyć, ani ograniczyć stosowania bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Wszelkie postanowienia i zapisy wywołujące uzasadnione wątpliwości należy objaśniać na korzyść Konsumenta. W razie sprzeczności zapisów niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy i należy stosować je bezpośrednio.

 

1. Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:  

1.1    Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;

1.2    Formularz Rejestracji – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający utworzenie konta użytkownika;

1.3    Formularz Zamówienia – elektroniczny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie w nim Zamówienia;

1.4    Klient – Konsument lub Przedsiębiorca, który składa lub zamierza złożyć Zamówienie w ramach Sklepu;

1.5    Konsument – osoba fizyczna, która dokonuje ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a także osoba fizyczna, do której stosuje się art. 385[5] Kodeksu Cywilnego (przepisy o konsumencie), tj. przedsiębiorca zawierający umowę bezpośrednio związaną z jego działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej;

1.6    Kodeks Cywilny – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.);

1.7    Newsletter – nieodpłatną usługę polegającą na otrzymywaniu przez Klienta na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej aktualnych informacji dotyczących Towarów oferowanych w Sklepie;

1.8    Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej w sposób bezpośredni z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

1.9    Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach Sklepu;

1.10    Sklep – serwis internetowy dostępny pod www.sklep.mercedes.grupawrobel.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;

1.11    Sprzedawca – Mirosław Wróbel spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Granicznej 4a, 54-610 Wrocław, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000146989, REGON: 932272323, NIP: 8942648923, BDO: 000024512, która posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 893, 2414),   tel. kontaktowy: 777 100 900, e-mail: sklep@wrobel.mercedes-benz.pl;

1.12    Oddział Sprzedawcy – oddział, w którym Sprzedawca prowadzi działalność poza siedzibą główną, wymieniony w KRS Sprzedawcy;

1.13    Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;

1.14    Towar z elementami cyfrowymi – oznacza towar zawierający treść cyfrową lub usługę cyfrową lub z nimi połączony w taki sposób, że brak treści cyfrowej lub usługi cyfrowej uniemożliwiłby jego prawidłowe funkcjonowanie;

1.15    Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów/Towarów z elementami cyfrowymi w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zawierana w ramach Sklepu;

1.16    Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 287 ze zm.);

1.17    Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 344 ze zm.); 

1.18    Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, składane drogą elektroniczną za pomocą Formularza Zamówienia, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.    

 

2. Postanowienia ogólne  

2.1    Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu dostępnego pod adresem www.sklep.mercedes.grupawrobel.pl

2.2    Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

2.3    Sklep prowadzony jest przez Sprzedawcę.

2.4    Niniejszy Regulamin określa w szczególności: 

                  a)    zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta użytkownika w ramach Sklepu;

b)    warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu; 

c)    warunki, zasady składania oraz realizacji Zamówień w ramach Sklepu; 

d)    zasady zawierania Umów Sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu; 

e)    zasady zgłaszania i rozpatrywania uwag i reklamacji dotyczących usług świadczonych w ramach Sklepu.

2.5    W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego, w rozumieniu art. 2 pkt 43 ustawy z dnia 16 lipca 2004 - Prawo telekomunikacyjne (tj. z dnia 23 czerwca 2022 r., Dz.U. z 2022, poz. 1648 ze zm.), z dostępem do Internetu. 

2.6    Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedawca zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

2.7    Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej www.sklep.mercedes.grupawrobel.pl oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

2.8    Informacje o Towarach/Towarach z elementami cyfrowymi podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią ofertę w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. Przyjęcie oferty przez Klienta następuje poprzez dokonanie zapłaty za złożone Zamówienie.

2.9    Miejscem zawarcia Umowy Sprzedaży jest siedziba Sprzedawcy. 

2.10    Sprzedawca nie jest producentem Towarów/Towarów z elementami cyfrowymi. 

2.11    Zdjęcia umieszczone na stronach internetowych Sklepu są zdjęciami przykładowymi służącymi prezentacji wskazanych Towarów/Towarów z elementami cyfrowymi. Parametry techniczne umieszczane przy poszczególnych Towarach/Towarach z elementami cyfrowymi nie pochodzą od Mirosław Wróbel sp. z o.o. i są dostarczane przez producentów. 

3. Zasady korzystania ze Sklepu  

 

3.1    Korzystanie z usług oferowanych w ramach Sklepu jest możliwe po dokonaniu rejestracji w Sklepie lub zezwoleniu Sprzedawcy na dostęp do koniecznych danych użytkownika w serwisie Facebook, PayPal, LinkedIn lub Google, lub bez konieczności rejestracji, poprzez podanie w Formularzu Zamówienia danych koniecznych do realizacji Zamówienia.

3.2    Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie Formularza Rejestracji, dostępnego w Sklepie lub zezwolenie na dostęp do danych konta użytkownika serwisu Facebook, PayPal, LinkedIn lub Google.

3.3    Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz akceptacja polityki prywatności.

3.4    Klient ma możliwość dostępu, edycji oraz usunięcia swoich danych osobowych przechowywanych przez Sprzedawcę w bazie Sklepu poprzez panel użytkownika, w każdym czasie. Usunięcie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe uniemożliwia realizację Zamówień.

3.5    Klientowi, któremu w sprzedaży bezpośredniej w siedzibie lub Oddziałach Sprzedawcy zostały przyznane indywidualne zniżki i promocje, a w szczególności w przypadku przyznania statusu stałego Klienta, mogą być przyznane takie same zniżki i promocje przez Sprzedawcę w ramach Sklepu. W takim wypadku Klient będzie miał dostęp do tych usług po rejestracji w panelu użytkownika.

3.6    Sprzedawca może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:

a)    podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich;

b)    dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu;

c)    dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedawcę za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy;

d)    zamierza nabyć Towary/Towary z elementami cyfrowymi w celu dokonania ich dalszej odsprzedaży w ramach prowadzonej we własnym imieniu działalności gospodarczej.

3.7    Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

3.8    W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Sklepu usługami, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

3.9       Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a)    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich;

b)    korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń;

c)    niepodejmowania działań takich jak rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam);

d)    korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedawcy;

e)    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku;

f)    korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet;

g)    niedokonywania zakupu Towarów/Towarów z elementami cyfrowymi w Sklepie w ramach prowadzonej we własnym imieniu działalności gospodarczej w celu ich dalszej odsprzedaży.

3.10    Klient ma możliwość zapisania się na Newsletter w każdej chwili poprzez formularz na stronie Sklepu bądź w trakcie składania Zamówienia. W tym samym trybie następuje rezygnacja z Newslettera.  

4. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży


4.1    W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy:

a)    wejść na stronę www.sklep.mercedes.grupawrobel.pl;

b)    dokonać wyboru Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi;

c)    podać ilość i określić inne dostępne do wyboru parametry Towaru, jak np. rozmiar i kolor;

d)    wybrać sposób płatności;

e)    wybrać sposób dostawy;

f)    podjąć określone czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne w Sklepie.

4.2    Klient ma możliwość wyboru opcji płatności "zapłać później". W takim wypadku nie dochodzi do przyjęcia oferty Sprzedawcy i zawarcia Umowy Sprzedaży, jednak następuje rezerwacja wybranych Towarów/Towarów z elementami cyfrowymi na czas 14 dni od dnia wypełnienia Formularza Zamówienia. Jeśli Klient w tym czasie nie dokona płatności, Zamówienie zostaje anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany drogą e-mail.

4.3    Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy Towarze/Towarze z elementami cyfrowymi w momencie złożenia Zamówienia przez Klienta.

4.4    Klient dokonuje wyboru zamawianych Towarów/Towarów z elementami cyfrowymi poprzez ich dodanie do koszyka.

4.5    W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty" – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru /Towaru z elementami cyfrowymi. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4.6    Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie Zamówienia. Podsumowanie Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:

a)    przedmiotu Zamówienia;

b)    jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów/Towarów z elementami cyfrowymi, w tym kosztów wybranego sposobu dostawy;

c)    wybranej metody płatności i obowiązku zapłaty;

d)    wybranego sposobu dostawy;

e)    czasu dostawy;

f)    adresu, na jaki Zamówienie zostanie wysłane;

g)    daty i miejsca odbioru Towarów/Towarów z elementami cyfrowymi - w przypadku wyboru przez Klienta opcji "odbiór osobisty".

4.7    W celu złożenia Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu i polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

4.8    Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Umowy Sprzedaży.

4.9    Umowa Sprzedaży, o treści zgodnej z Zamówieniem oraz Regulaminem, zostaje zawarta z momentem otrzymania przez Sprzedawcę płatności za złożone Zamówienie.

4.10    Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia po otrzymaniu zapłaty za Towar/Towar z elementami cyfrowymi.

4.11    Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim i podlega w całości prawu polskiemu i jurysdykcji sądów polskich.

4.12    Oferta Sprzedawcy dostępna w Sklepie nie wyczerpuje dostępnego w magazynie asortymentu. Klient ma możliwość przesłania indywidualnego zapytania o dostępność Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi niewystawionego w ofercie Sklepu.  

5. Dostawa  

 

5.1    Dostawa Towarów/Towarów z elementami cyfrowymi jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub podany w Formularzu Rejestracji.

5.2    Dostawa zamówionych Towarów/Towarów z elementami cyfrowymi  odbywa się przesyłką kurierską. Koszty dostawy wynoszą 12,00 zł. Dodatkowe koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

5.3    W przypadku złożenia Zamówienia o wartości przekraczającej 400,00 zł, klient nie ponosi kosztów jego dostawy.

5.4    Klient ma możliwość odbioru osobistego Towarów/Towarów z elementami cyfrowymi w wybranych Oddziałach Sprzedawcy w wybranym przez Klienta terminie, dostępnym przy składaniu zamówienia. W wypadku odbioru osobistego Towarów/Towarów z elementami cyfrowymi Klient nie zostanie obciążony kosztami dostawy.

5.5    Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 3 dni roboczych licząc od dnia złożenia przez Klienta Zamówienia.

5.6    W przypadku wyraźnego określenia na stronie Sklepu, że dany Towar/Towar z elementami cyfrowymi jest produktem na zamówienie, termin jego dostawy zostanie uzgodniony z Klientem indywidualnie, jeżeli termin ten nie został określony w opisie Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi.

5.7    Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy Sprzedaży Towarów/Towarów z elementami cyfrowymi następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar/Towar z elementami cyfrowymi wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia, faktury VAT oraz pouczenia o możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży wraz ze wzorem takiego oświadczenia.  

6. Ceny i metody płatności

 

6.1    Ceny Towarów/Towarów z elementami cyfrowymi podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki, za wyjątkiem kosztów wysyłki.

6.2    Koszt wybranej metody wysyłki jest dodawany przy podsumowaniu Zamówienia, przed kliknięciem "Zamawiam z obowiązkiem zapłaty".

6.3    Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

a)    przelewem - własnoręcznie, przy użyciu danych Sprzedawcy wyświetlonych w Sklepie przy wyborze tej formy płatności;

b)    przelewem - poprzez automatyczne przekierowanie na stronę wybranego banku, obsługiwane przez system IAI S.A.;

c)    gotówką lub kartą w kasie w siedzibie lub Oddziale Sprzedawcy w wypadku wyboru opcji odbioru osobistego.  

7. Prawo odstąpienia od umowy  

 

7.1    Konsument ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyn, składając oświadczenie o stosownej treści w dowolnej formie (np. pismo wysłane pocztą lub poprzez pocztę elektroniczną).

7.2    Pouczenie o możliwości odstąpienia od Umowy Sprzedaży wraz z proponowanym przez Sprzedawcę wzorem oświadczenia jest każdorazowo dołączane do Zamówienia.

7.3    Bieg 14-dniowego terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie Towaru/ Towaru z elementami cyfrowymi lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsument, weszła w posiadanie Towaru/ Towaru z elementami cyfrowymi.

7.4    W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży jest ona uważana za niezawartą. Wszystkie świadczenia ulegają zwrotowi w stanie niezmienionym. Sprzedawca dokona zwrotu zapłaconej ceny i najniższej kwoty dostawy dostępnej w Sklepie (jeśli Konsument poniósł koszty dostawy), w taki sam sposób, w jaki Konsument dokonał zapłaty za Towar/Towar z elementami cyfrowymi - niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia o odstąpieniu, a Konsument jest zobowiązany do zwrotu zakupionego Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi na adres Sprzedawcy.

7.5    Koszty związane z odesłaniem Towaru/ Towaru z elementami cyfrowymi ponosi Konsument.  

8. Reklamacje składane przez Konsumenta  

 

8.1     Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi z Umową sprzedaży istniejący w chwili jego dostarczenia i ujawniony w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi do użycia, określony przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu jest dłuższy.

8.2    W odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi, Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej dostarczanych w sposób ciągły, który wystąpił lub ujawnił się w czasie, w którym zgodnie z umową miały być dostarczane. Czas ten nie może być krótszy niż dwa lata od chwili dostarczenia Towaru z elementami cyfrowymi.

8.3.    Towar/Towar z elementami cyfrowymi jest zgodny z Umową sprzedaży, jeżeli zgodne z Umową sprzedaży pozostają w szczególności jego:

a)    opis, rodzaj, ilość, jakość, kompletność i funkcjonalność, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również kompatybilność, interoperacyjność i dostępność aktualizacji;

b)    przydatność do szczególnego celu, do którego jest potrzebny Konsumentowi, o którym Konsument powiadomił Sprzedawcę najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży i który Sprzedawca zaakceptował.

8.4.    Ponadto Towar/Towar z elementami cyfrowymi, aby został uznany za zgodny z Umową sprzedaży, musi:

a)    nadawać się do celów, do których zazwyczaj używa się Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi tego rodzaju, z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa, norm technicznych lub dobrych praktyk;

b)    występować w takiej ilości i mieć takie cechy, w tym trwałość i bezpieczeństwo, a w odniesieniu do Towarów z elementami cyfrowymi - również funkcjonalność i kompatybilność, jakie są typowe dla Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi tego rodzaju i których Konsument może rozsądnie oczekiwać, biorąc pod uwagę charakter Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi oraz publiczne zapewnienie złożone przez Sprzedawcę, jego poprzedników prawnych lub osoby działające w ich imieniu, w szczególności w reklamie lub na etykiecie, chyba że Sprzedawca wykaże, że:

⦁    nie wiedział o danym publicznym zapewnieniu i oceniając rozsądnie, nie mógł o nim wiedzieć,

⦁    przed zawarciem umowy publiczne zapewnienie zostało sprostowane z zachowaniem warunków i formy, w jakich publiczne zapewnienie zostało złożone, lub w porównywalny sposób,

⦁    publiczne zapewnienie nie miało wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy;

c)    być dostarczany z opakowaniem, akcesoriami i instrukcjami, których dostarczenia  Konsument może rozsądnie oczekiwać;

d)    być takiej samej jakości jak próbka lub wzór, które Sprzedawca udostępnił Konsumentowi przed zawarciem Umowy sprzedaży, i odpowiadać opisowi takiej próbki lub takiego wzoru.

8.5     W przypadku Towarów z elementami cyfrowymi:

a)    Sprzedawca informuje konsumenta o aktualizacjach, w tym dotyczących zabezpieczeń, niezbędnych do zachowania zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową oraz dostarcza je Konsumentowi przez czas:

⦁    dostarczania treści cyfrowej lub usługi cyfrowej określony w umowie, na podstawie której dostarczanie następuje w sposób ciągły, lub

⦁    zasadnie oczekiwany przez Konsumenta, uwzględniając rodzaj treści cyfrowej lub usługi cyfrowej i cel, w jakim są wykorzystywane, oraz okoliczności i charakter umowy, jeżeli umowa przewiduje dostarczanie treści cyfrowej lub usługi cyfrowej jednorazowo lub częściami.

b)     jeżeli Konsument nie zainstaluje w rozsądnym czasie aktualizacji dostarczonych przez Sprzedawcę zgodnie z lit. a) powyżej, Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z umową wynikający wyłącznie z braku aktualizacji, jeżeli:

⦁    poinformował Konsumenta o aktualizacji i konsekwencjach jej niezainstalowania;

⦁    niezainstalowanie lub niewłaściwa instalacja aktualizacji nie wynikały z błędów w instrukcji instalacji dostarczonej przez Sprzedawcę.

c)     Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności treści cyfrowej lub usługi cyfrowej z Umową sprzedaży w zakresie, o którym mowa Ustawie o konsumentach, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha treści cyfrowej lub usługi cyfrowej odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży w zakresie wskazanym powyżej, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy treści cyfrowej lub usługi cyfrowej.

d)     Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności z umową treści cyfrowej lub usługi cyfrowej w zakresie uregulowanym w lit. a) powyżej, który wystąpił w czasie tam określonym.

8.6    Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi z Umową sprzedaży w zakresie wskazanym w pkt 8.4 i 8.5, jeżeli Konsument  najpóźniej w chwili zawarcia Umowy sprzedaży, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi odbiega od wymogów zgodności z Umową sprzedaży określonych w pkt 8.4 i 8.5, oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi.

8.7         Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi z Umową sprzedaży wynikający z niewłaściwego zamontowania Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi, jeżeli:

a)    zostało ono przeprowadzone przez Sprzedawcę lub na jego odpowiedzialność; 

b)    niewłaściwe zamontowanie przeprowadzone przez Konsumenta wynikało z błędów w instrukcji dostarczonej przez Sprzedawcę lub osobę trzecią (w przypadku Towaru z elementami cyfrowymi).

8.8    Jeżeli Towar/Towar z elementami cyfrowymi jest niezgodny z Umową Sprzedaży, Konsument może żądać jego naprawy lub wymiany.

8.9   Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy, lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi z Umową sprzedaży w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla przedsiębiorcy, może on odmówić doprowadzenia Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi do zgodności z Umową sprzedaży. Przy ocenie nadmierności kosztów dla Sprzedawcy uwzględnia się wszelkie okoliczności sprawy, w szczególności znaczenie braku zgodności Towaru/ Towaru z elementami cyfrowymi z Umową sprzedaży, wartość Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi zgodnego z Umową sprzedaży oraz nadmierne niedogodności dla Konsumenta powstałe wskutek zmiany sposobu doprowadzenia Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi do zgodności z Umową sprzedaży, Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z Umową sprzedaży,    i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi oraz cel, w jakim Konsument go nabył. Koszty naprawy lub wymiany, w tym w szczególności koszty opłat pocztowych, przewozu, robocizny i materiałów, ponosi Sprzedawca. Konsument udostępnia Sprzedawcy Towar/Towar z elementami cyfrowymi podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera od Konsumenta Towar/Towar z elementami cyfrowymi na swój koszt.

8.10  Jeżeli Towar/ Towar z elementami cyfrowymi jest niezgodny z Umową sprzedaży, Konsument może złożyć oświadczenie o  obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, gdy:

⦁    Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi do zgodności z Umową sprzedaży,

⦁    Sprzedawca nie doprowadził Towaru/ Towaru z elementami cyfrowymi do zgodności z Umową sprzedaży,

⦁    brak zgodności Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi z Umową sprzedaży występuje nadal, mimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar/Towar z elementami cyfrowymi do zgodności z Umową sprzedaży,

⦁    brak zgodności Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi z Umową sprzedaży jest na tyle istotny, że uzasadnia obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy sprzedaży bez uprzedniego skorzystania ze środków ochrony określonych w Ustawie o konsumentach,

⦁    z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru/ Towaru z elementami cyfrowymi do zgodności z Umową sprzedaży w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

8.11     Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy sprzedaży, w jakiej wartość Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi niezgodnego z Umową sprzedaży pozostaje do wartości Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi zgodnego z Umową sprzedaży. Sprzedawca zwraca Konsumentowi kwoty należne wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o obniżeniu ceny.

8.12     Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, jeżeli wykaże, że wskazany przez Konsumenta brak zgodności Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi z Umową sprzedaży jest nieistotny. 

8.13      W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Towar/Towar z elementami cyfrowymi Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca Konsumentowi cenę niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi lub dowodu jego odesłania.

8.14     Niezgodność Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi z Umową sprzedaży oraz reklamacje wynikające z naruszenia praw Konsumenta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy zgłaszać poprzez formularz kontaktowy dostępny w zakładce "Zwroty i reklamacje" na stronie Sklepu lub przez infolinię pod nr 777 100 900.

8.15     Sprzedawca zobowiązuje się do ustosunkowania się do każdej reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. 

8.16     Sprzedawca informuje, że w celu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 powstała unijna platforma internetowa ODR, dostępna pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

8.17     Zgodnie z dyspozycją art. 32 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r. poz. 1823 ze zm.) Sprzedawca informuje, że w przypadku powstania sporu z Konsumentem nie zamierza występować z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich oraz nie wyraża zgody na udział w takim postępowaniu, w tym w postępowaniu za pośrednictwem platformy, o której mowa w pkt 8.16 powyżej. W przypadku braku satysfakcji z udzielonej odpowiedzi Konsument jest uprawniony w szczególności do złożenia Sprzedawcy pisemnej odpowiedzi i odwołania.

 

9. Reklamacje składane przez Przedsiębiorcę  

 

9.1    Przepisy Kodeksu Cywilnego o odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Przedsiębiorcy z tytułu rękojmi za wady Towarów/Towarów z elementami cyfrowymi zostają zmodyfikowane w sposób przedstawiony poniżej, z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

9.2    Okres trwania rękojmi rozpoczyna się w dniu odbioru Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi i wynosi 12 miesięcy dla wszystkich Towarów/Towarów z elementami cyfrowymi. W przypadku wysyłki Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi za jego wydanie uważa się moment doręczenia przez Kuriera.

9.3    Rękojmia nie obejmuje:

a)    normalnego zużycia Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi;

b)    mechanicznych uszkodzeń Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi oraz uszkodzeń spowodowanych oddziaływaniem substancji chemicznych, promieniowaniem oraz oddziaływaniem innych podobnych czynników fizycznych;

c)    uszkodzeń wynikłych na skutek nieprzestrzegania zaleceń zawartych w instrukcji obsługi, stosowania części i materiałów niedozwolonych przez producenta;

d)    uszkodzeń wynikłych na skutek montażu Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi niezgodnie z technologią producenta poza Autoryzowanym Serwisem Mercedes-Benz;

e)    zwrotu kosztów czynności montażowych i regulacyjnych w przypadku montażu Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi poza Autoryzowanym Serwisem Mercedes-Benz.

9.4    Rękojmi nie podlegają:

a)    płyny i środki eksploatacyjne;

b)    części elektroniczne, jeżeli zostały zamontowane poza Autoryzowanym Serwisem Mercedes-Benz;

c)    części i akcesoria nie podlegające wymianie w ramach gwarancji, ale nieodpłatnie dla Klienta (np. w ramach nieodpłatnych napraw, polityki dobrej woli itp.).

9.5    Przedsiębiorca traci uprawnienia z tytułu rękojmi w przypadku:

a)    eksploatacji Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi lub samochodu, w którym został zamontowany, niezgodnie z przeznaczeniem Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi lub samochodu;

b)    dokonania zmiany pierwotnej konstrukcji Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi;

c)    niepoddawania zamontowanych Towarów/Towarów z elementami cyfrowymi wyznaczonym przez producenta przeglądom technicznym.

9.6    W ramach rękojmi Przedsiębiorca ma prawo żądać wyłącznie usunięcia wad fizycznych Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi, z zastrzeżeniem postanowień ust. 9.7. Sprzedawca jest zobowiązany do usunięcia wad fizycznych Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi, o ile wady te zostały zgłoszone terminowo i w okresie trwania odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi.

9.7    Przedsiębiorca może skorzystać z prawa do odstąpienia od Umowy w zakresie dotyczącym wadliwych Towarów/Towarów z elementami cyfrowymi bądź żądać obniżenia ceny tylko w przypadku, gdy trzy kolejne naprawy Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi, dotyczące tej samej, istotnej wady, okażą się bezskuteczne. Za istotną uznaje się wadę tylko wtedy, gdy wartość jej naprawy przewyższa 15% ceny nowego Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi, podanej w Sklepie.

9.8    W przypadku, gdy Sprzedawca zaoferuje wymianę wadliwego Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi na nowy, Przedsiębiorca zobowiązany będzie do zapłaty Sprzedawcy odpowiedniej kwoty tytułem wynagrodzenia za dotychczasowe korzystanie z Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi podlegającego wymianie.

9.9    Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić wykrytą wadę Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia wykrycia wady lub od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności mógł tę wadę wykryć oraz udostępnić Towar/Towar z elementami cyfrowymi lub samochód, w którym zamontowano Towar/Towar z elementami cyfrowymi, do naprawy, pod rygorem utraty uprawnień wynikających z rękojmi.

9.10    Przedsiębiorca obowiązany jest zgłaszać wszelkie roszczenia z tytułu rękojmi wyłącznie Sprzedawcy w formie pisemnej lub elektronicznej, przez formularz reklamacji dostępny na stronie Sklepu.

9.11    W przypadku uznania roszczeń Klienta wynikających z rękojmi, Sprzedawca jest wyłącznie uprawniony do dokonania wyboru pomiędzy naprawą lub wymianą wadliwie działającego Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi. Wadliwe Towary/Towary z elementami cyfrowymi, które zostały wymienione w ramach świadczenia z tytułu rękojmi, stają się własnością podmiotu dokonującego wymiany.

9.12    Rękojmia nie obejmuje naprawienia szkód bądź wyrównania strat powstałych na skutek istniejącej (stwierdzonej) wady Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi, w tym w szczególności zwrotu kosztów i wydatków pośrednich jak np. koszty podróży, transportu, holowania pojazdu, noclegów, diet, leczenia, wynajmu samochodów zastępczych, nieosiągniętych przychodów, jak również naprawienia innych uszkodzeń, spowodowanych uszkodzeniem reklamowanego Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi.

9.13    Sprzedawca odpowiada wobec Przedsiębiorcy wyłącznie za straty rzeczywiste (damnum emergens) wynikające z rażącego niedbalstwa Sprzedawcy, do łącznej kwoty stanowiącej równowartość 50% ceny Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi zapłaconej przez Przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

9.14    Sprzedawca zastrzega sobie prawo uzależnienia ostatecznego uznania roszczeń Przedsiębiorcy od uznania ich przez przedstawicieli producentów Towaru/Towaru z elementami cyfrowymi.

10. Gwarancja  

 

Sprzedawca nie jest producentem Towarów/Towarów z elementami cyfrowymi. Producent jest gwarantem, w związku z czym ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedanego Towaru/ Towaru z elementami cyfrowymi na warunkach oraz przez okres wskazany w dokumencie gwarancyjnym. Jeśli dokument gwarancyjny producenta przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w dokumencie gwarancyjnym, w tym w siedzibie lub Oddziałach Sprzedawcy. Klient uprawniony z gwarancji może żądać od gwaranta wydania oświadczenia gwarancyjnego utrwalonego na papierze lub innym trwałym nośniku.  

11. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną  

 

11.1    Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.

11.2    Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

11.3    Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres siedziby Sprzedawcy, mailowo pod adres sklep@wrobel.mercedes-benz.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego dostępnego na stronie Sklepu.

11.4    W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres e-mail, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.

11.5    Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

11.6    Klienci będą informowani o planowanych przerwach technicznych oraz o przerwach koniecznych dla naprawy awarii w działaniu Sklepu poprzez komunikat wyświetlany na stronie głównej Sklepu. 

12. Siła wyższa  

 

12.1    Przez pojęcie siły wyższej rozumie się okoliczności zewnętrzne, niezależne i niemożliwe do przewidzenia przez Sprzedawcę, w szczególności zamieszki, pożary, strajki, spory zbiorowe, konflikty zbrojne, stan wojenny, klęski żywiołowe, niekorzystne warunki atmosferyczne uniemożliwiające transport, jakiekolwiek rządowe zarządzenia lub zmiany prawa stojące na przeszkodzie w realizacji całości lub części Umowy sprzedaży, nieprzewidziane zmiany ogólnych stosunków gospodarczych, finansowych lub politycznych powodujące znaczne zachwianie równowagi kontraktowej lub finansowej, nieprzewidywalne zakłócenia w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa Sprzedawcy, pandemię, lockdown, a także przerwy w działaniu Sklepu.

12.2    W przypadku wystąpienia siły wyższej lub innych, podobnych okoliczności niezależnych od Sprzedawcy, w tym awarii Sklepu niezależnej od działania Sprzedawcy, termin realizacji Zamówienia może ulec przedłużeniu o czas trwania przeszkody.

12.3    O wystąpieniu przeszkody oraz o nowym, przewidywanym terminie realizacji Zamówienia Klient zostanie poinformowany drogą e-mail bądź telefonicznie.

12.4    Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedawcę z ww. przyczyn powoduje, iż Klientowi nie przysługują żadne roszczenia o naprawienie szkody wynikłej z tytułu niewykonania lub nieterminowego wykonania Umowy Sprzedaży.

12.5    W przypadku niemożliwości wykonania Umowy Sprzedaży wskutek okoliczności, za które Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności, Umowa Sprzedaży wygasa. 

13. Postanowienia końcowe   

 

13.1    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Konsumentem, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

13.2    Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

13.3    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

13.4    W razie sprzeczności zapisów niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, pierwszeństwo mają te przepisy i należy stosować je bezpośrednio. Wszelkie postanowienia i zapisy wywołujące uzasadnione wątpliwości należy objaśniać na korzyść Konsumenta

13.5    Jeśli jakiekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się bezskuteczne lub nieważne, nie powoduje to bezskuteczności lub nieważności pozostałych postanowień. W takiej sytuacji w miejsce postanowienia bezskutecznego lub nieważnego należy zastosować odpowiedni przepis prawa.

13.6    Niniejszy Regulamin może ulec zmianom. Zmiany nie mogą mieć wpływu na prawa nabyte przez Klientów Sklepu.

13.7    Niniejszy Regulamin obejmuje m. in. zmiany wprowadzone przepisami prawa obowiązującymi od 01.01.2023 r.

13.8    O wszelkich zmianach Regulaminu zarejestrowani Klienci oraz inne osoby, które podały w Sklepie swój adres poczty elektronicznej zostaną poinformowani drogą e-mail z odpowiednim wyprzedzeniem, nie później niż 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian. Aktualna wersja Regulaminu jest dostępna na stronie Sklepu, w zakładce "Regulamin". Zmiany w Regulaminie wchodzą w życie z dniem wskazanym na stronie Sklepu oraz w powiadomieniu e-mail.

13.9    Administratorem danych osobowych Klientów jest Sprzedawca. Zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedawcę opisane zostały w Polityce Prywatności dostępnej na stronie internetowej Sklepu. 

 

 


pixel